Pontio Teg tuag at Sero Net Cymru: Cais am DystioLaeth / Just Transition to Net Zero Wales: Call for Evidence

Pontio Teg: Cais am Dystiolaeth

Yn Cymru Sero Net (2021), mae Llywodraeth Cymru yn ailadrodd ein hymrwymiad i Bontio’n Deg oddi wrth economi’r gorffennol sy’n dibynnu ar danwydd ffosil i ddyfodol newydd carbon isel. Nod Pontio’n Deg, wrth i ni symud at greu Cymru sy’n lanach, cryfach a thecach, yw bod neb yn cael ei adael ar ôl.

Mae’r Cais am Dystiolaeth yn bwysig i sicrhau ein bod yn seilio’n cynlluniau ar dystiolaeth gadarn.  Mae angen eich tystiolaeth a’ch ymchwil i’n helpu i wybod sut orau i bontio’n deg. Mae hyn yn cynnwys deall yn well yr effeithiau ar Gymru a’r cyfleoedd a ddaw iddi. Sut dylwn ni fynd ati, sut i ymgorffori Pontio’n Deg yn ein holl benderfyniadau a beth sydd ei angen i gefnogi hynny.

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 15 Mawrth 2023- Pontio Teg tuag at Sero Net Cymru | LLYW.CYMRU

Just Transition: Call for Evidence

In Net Zero Wales (2021), Welsh Government re-stated our commitment to a just transition away from the fossil-fuelled economy of the past to a new low carbon future. Delivering a just transition will mean, as we move to a cleaner, stronger, fairer Wales, we leave no-one behind.

This Call for Evidence is important in ensuring we base our plans on a robust evidence base.

We need your evidence and research to help inform our approach to just transition. This includes improving our understanding of the impacts and opportunities on Wales. How we apply and integrate it throughout our decisions making processes and what we need to support it.

Submit your comments by 15 March 2023 – Just Transition to Net Zero Wales | GOV.WALES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.