Tystiolaeth yr Amgylchedd 2020

Cydnerthedd Ucheldiroedd Cymru - Safbwynt Tystiolaeth

Cydnerthedd yr Ucheldiroedd – Safbwynt Tystiolaeth

Digwyddiad DIGIDOL, Medi 14-18 2020

Fiedo You Tube Cynhadledd Cydnerthedd yr Ucheldiroedd 2020 – Safbwynt Tystiolaeth

Mae dros 80% o Gymru yn cael ei hystyried yn ucheldir. Mae’r heriau hinsoddol ac economaidd y mae’r tirweddau hyn yn eu hwynebu yn creu oblygiadau enfawr o ran lles cymunedau ac ecosystemau oddi mewn iddynt.

Bydd Tystiolaeth Amgylchedd 2020 yn edrych ar y thema cydnerthedd a’r hyn y mae’r heriau hyn yn ei olygu i’n hucheldiroedd o amrywiaeth o safbwyntiau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd. Bydd y gynhadledd yn dwyn ynghyd randdeiliaid o bob rhan o’r sectorau cyhoeddus a phreifat a’r trydydd sector i drafod sut y gall yr ymchwil ddiweddaraf helpu i lunio polisïau’r dyfodol.

Dros dridiau, byddwn yn creu darlun o sut y mae gwytnwch yn edrych yng nghyd-destun yr ucheldiroedd a sut y gallwn gefnogi lles y cymunedau a’r ecosystemau sydd ynddo. Gyda siaradwyr yn dod o bob rhan o’r DU ac Iwerddon, ein nod yw herio meddwl cyfredol ac agor llwybrau newydd ar gyfer cydweithio ac arloesi.

Bydd y gynhadledd yn ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau gan gynnwys coedwigaeth, mawndiroedd, bioamrywiaeth, amaethyddiaeth, ansawdd dŵr, diwylliant, treftadaeth a llawer mwy. Mae cyflwyniadau haniaethol bellach wedi cau, ond cysylltwch â ni i gael gwybod am ffyrdd eraill y gallwch weithio gyda ni neu gefnogi’r gynhadledd.

Profiad digidol

Ers dechrau’r cyfnod ynysu, rydym wedi ail-lunio’r gynhadledd i greu profiad cwbl ddigidol. Cynhelir y gynhadledd 14-18fed Medi, a bydd yn cynnig sesiynau llai, mwy hygyrch, wedi’u hamseru i’ch helpu aros ar ben ymrwymiadau eraill drwy gydol y dydd hefyd.

Byddwn yn defnyddio’r dechnoleg Zoom gorau yn ogystal ag ap cynadledda newydd sgleiniog i sicrhau bod cynrychiolwyr yn cael y profiad gorau posibl, drwy ddarlithoedd a sgyrsiau a recordiwyd ymlaen llaw, cyflwyniadau byw, trafodaethau a sesiynau holi ac ateb.

O’ch cartref neu rywle arall, byddwn yn darparu dyddiau llawn o sgyrsiau a gofodau gwych i gydweithio a chysylltu ag eraill.

Gostwng y rhwystrau i gyfranogi

Rydym yn ymwybodol bod gynadleddau traddodiadol yn gallu rhwystrau fynediad i rai, naill ai drwy gyfrwng pris, ymrwymiad amser,  teithio a/neu  anghyfleusterau gofal plant. Mae ein profiad ar-lein newydd yn ein galluogi i ehangu’r rhwyd  a chynyddu’r cap ar fynychwyr, bod yn fwy hyblyg gyda’r rhaglen a  chynnig pris is.

Y pris newydd tocyn ‘mynediad i bob ardal’ ar gyfer y gynhadledd yw £50. Bydd pob un o’n cynadleddwyr ar-lein  yn parhau i dderbyn  mynediad llawn i ‘n cyfres o ffrydiau byw cofnodedig, cyflwyniad a phob papur am ddeuddeng mis ar ôl i’r gynhadledd gael ei chynnal yn ogystal â mynediad parhaus i ap y gynhadledd a’r ystafelloedd cyfarfod. Rydym yn gweithio gyda ‘Whova’  (darparwr cynhadledd ar-lein) i hwyluso’r gallu newydd hwn. 

Mynediad aml-berson ar gyfer sefydliadau a busnesau

Yn ogystal â hyn, mae ein gorbenion is ar gyfer y gynhadledd yn golygu y gallwn gynnig cyfradd newydd ar gyfer sefydliadau a  busnesau a fyddai’n hoffi i fwy nag un person yn eu sefydliad  gael mynediad llawn i wybodaeth y gynhadledd, cyn-recordyddion fideo a recordiadau fyw o’n ogystal â deunyddiau byw. Cydyllwtch â ni (info@epwales.org.uk) am fwy o wybodaeth ar gyfradd sefydliad/busnes i chi a’ch cydweithwyr.


Rhag-gofrestrwch eich diddordeb yn y gynhadledd a derbyn hysbysebiad cynnar am docynnau…

Please select a valid form

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch noddi neu gweithio gyda ni, cysylltwch â ni > info@epwales.org.uk

Comments are closed.