Tystiolaeth yr Amgylchedd 2020

Cydnerthedd Ucheldiroedd Cymru - Safbwynt Tystiolaeth

Cyfle i gyflwyno Crynodebau ar agor nawr– yn cau 30 Ebrill

Mae dros 80% o dir Cymru wedi’i ddosbarthu’n ucheldir. Mae’r tirweddau hyn yn darparu buddion cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd pwysig. Mae eu hiechyd a’u cadernid yn hanfodol i lesiant pobl a natur yng Nghymru ac ar draws y ffin.

Mae’r heriau hinsoddol ac economaidd y mae ein hucheldiroedd yn eu hwynebu ar hyn o bryd, na welwyd mo’u tebyg o’r blaen, yn gwaethygu’r heriau hanesyddol sy’n deillio o weithgarwch anthropogenig. Mae angen cymryd camau brys i liniaru’r pwysau sydd ar ecosystemau a chymunedau. Yn wyneb nifer o safbwyntiau gwrthgyferbyniol, ni yw eto’n glir sut y dylem reoli ein hucheldiroedd i gynyddu buddion cymdeithasol ac amgylcheddol yn yr hirdymor.

Bydd Tystiolaeth Amgylcheddol 2020 yn archwilio’r thema cadernid yn ucheldiroedd Cymru o safbwynt tystiolaeth. Byddwn yn edrych ar yr heriau sy’n wynebu gwneuthurwyr polisïau, rheolwyr tir a chymunedau ucheldir trwy lensys yr amgylchedd, y gymdeithas a’r economi. Dros gyfnod o dridiau, bydd y gynhadledd yn dwyn ynghyd randdeiliaid ac arbenigwyr trawsddisgyblaethol o’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector. Bydd yn darparu arddangosfa ar gyfer gwaith ymchwil perthnasol, gan ddangos sut y gall yr ymchwil hwnnw lywio’r gwaith o lunio polisïau a rheoli’r amgylchedd yng Nghymru.

Bydd cyfranwyr yn bresennol o bob cwr o’r Deyrnas Unedig, a’r nod yw herio’r ffordd gyfredol o feddwl a chreu cyfleoedd newydd ar gyfer arloesi a chydweithredu.

Ymunwch â ni yn Aberystwyth ar 14-16 Medi 2020 i ychwanegu eich llais at y sgwrs.

Rydym yn croesawu cyfraniadau gan ddisgyblaethau yn cynnwys y gwyddorau naturiol a pheirianneg, y gwyddorau cymdeithasol, economeg, y celfyddydau a’r dyniaethau (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt). Hoffem glywed am ymchwil i’r ucheldir sy’n mynd i’r afael â’r gorffennol, y presennol a’r dyfodol ar themâu gan gynnwys;

 • Amaethyddiaeth gynaliadwy
 • Coedwigaeth
 • Mawndiroedd
 • Dŵr ffres
 • Monitro amgylcheddol
 • Effeithiau newid yn yr hinsawdd
 • Newid hinsawdd
 • Heriau sy’n wynebu cymunedau ucheldirol
 • Llesiant
 • Treftadaeth ddiwylliannol
 • Cadwraeth

Ein nod yw arddangos amrywiaeth eang o ddisgyblaethau er mwyn ysgogi trafodaeth gyfoethog ar yr heriau a’r atebion posibl. Yn ogystal â chyflwyniadau, posteri academaidd a gweithdai, bydd yna hefyd gyfleoedd i arddangos gwaith celf a pherfformiadau byr trwy gydol y gynhadledd.

Bydd y cyflwyniadau yn para 10-15 munud, a bydd yr ardaloedd arddangos ar gyfer posteri a gwaith celf yn agored trwy gydol y gynhadledd. Bydd yr holl grynodebau yn cael eu hadolygu gan gymheiriaid, a byddwn yn cysylltu â’r awduron erbyn 05 Mehefin.

Mae’r cyfle i gyflwyno crynodebau yn cau ar 30 Ebrill.Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch addasrwydd eich cyflwyniad, cysylltwch â ni trwy info@epwales.org.uk.

Comments are closed.